فراهان آنلاین

جهان سر بسر حکمت و عبرت است چرا بهره ما همه غفلت است

مصا حبه آقای ابراهیم گودرزی با فراهان انلاین

مصا حبه آقای ابراهیم گودرزی با فراهان انلاین /بخش اول

س:لطفا" خودتان را معرفی کنید ؟

ج-من ابراهیم گودرزی فراهانی  متولد سال 1343در روستای کودزر فراهان  و فرهنگی با 28 سال خدمت هستم .

س: چرا شما کمتر به امر تبلیغات می پر دازید در حالی که کاندیدا های دیگر بیشتر به تبلیغات می پر دازند ؟

ج- مردم فراهان و تفرش و آشتیان به خوبی با خانواده گودرزی فراهانی آشنا یند زیرا  این خا نواده در 5دوره گذشته در انتخابات منطقه کاندیداهایی داشته اند و نیاز زیادی به معرفی خود ندارند ولی مردم کاندیدا های دیگررا نمی شناسند و آنها تازه واردانی هستند که مجبورند خود را معرفی کنند تا مردم حد اقل با اسامی ایشان آشنا باشند . هیچ کاندیدایی در فراهان تفرشو آشتیان به اندازه ما سا بقه شرکت در انتخا بات را ندارد حتی آقای سپاسی در آشتیان .در دوره های قبل هم مردم فهیم منطقه   ما را مورد لطف و عنا یت خود قرار دادند  به همین دلیل شخص من اصلا" به سفر های تبلیغا تی نرفته ام .چون ما چند قدم از کاندیدا های دیگر جلو تریم .در ثانی  الان تبلیغات شروع نشده و غیر قا نونی است و اولین شر ط نمایند گان این است که حداقل خودشان قا نون را رعایت کنند و قا نون مدار باشند تا مردم هم قانون را اجرا کنند.

س: شما چرا دقیقه 90 ثبت نام کر دید ؟

ج- خودم نمی خواستم هل ام دادند

س: چطور؟

ج-بنده قصد شر کت در انتخا بات را نداشتم و هدف این بود که از یک کاندیدای  بومی و مورد اعتماد مردم حمایت کنیم و به او رای دهیم ولی کار این کاندیدا در مرحله اول ثبت نام به مشکل برخورد  ما با تلفن ها یی از منطقه مواجه شدیم و بلاجبار با اصرار دوستان در اخرین روز  اقدام به ثبت نام کردم .

س:نظر تان در باره شرایط فعلی انتخا بات در منطقه و فراهان چیست؟

ج-به نظرم  با بودن 11نفر کاندیدای در فراهان آرا بشدت کاهش می یابد و نمی توانیم با تفرش و آشتیان رقا بت کنیم چون اصل قضیه این است که در فراهان اتحاد و جود داشته باشد و یک کا ندیدا ی زمطرح و شناخته شده و در این صورت می توانیم با خارج از فرا هان یعنی تفرش و آشتیان رقا بت کنیم و مذاکره داشته باشیم و بنظرم رقابت اصلی در خارج از فرا هان است نه در داخل فرا هان با و جود کاندیدا های نا شنا خته  و رای خرد کن ،فراهان حر فی برای گفتن ، در برابر تفرش و آشتیان ندارد .

من فکر می کنم که در این مر حله ما باید به فکر فراهان باشیم نه منا فع شخصی خودمان ومطرح کردن خودمان شرایط خوبی از نظر جمعیتی برای فراهان مهیاست به شرطی که عاقل باشیم و فرصت به تهدید تبدیل نشود  .

من در مقا له کاندیدا ها آرامتر  خبری نیست ،این را مفصلا"در وبلاگ فراهان انلاین  تو ضیح داده ام که ظا هرا" در وبلاگهای دیگر هم انعکاس پیدا کرده است .

س:رقیب جدی شما در بین کاندید ا های فراهان کیست ؟

ج- همه این کا ندیدا ها در منطقه نا شنا خته اند و متاسفانه در منطقه هم رسانه ای نیست که آنها را بشنا سا ند شما نباید فکر کنید که تبلیغات وبلاگها تعیین کننده است نه اینطور نیست . خواسته مردم فرا تر از تبلیغات رسا نه های مجازی و حتی روز نا مه و مجلات و هفته نا مه هاست مگر چند درصد مردم منطقه به روز نا مه و رسانه های جمعی که اخبار کاندیدا ها راانعکاس می دهند دسترسی دارند   و اطلاع رسانی حتی در هنگام حضورچهره به چهره  کاندیدا ها در یک روستا هم ضعیف  است .مگر چند نفر برای دیدن کا ندیدا ها  در روستا جمع می شوند . بعضا" حتی مردم خبر دار نمی شوند که کسی به روستا  امد ه تا برسد که موضع او را ارزیابی کنند . در فضای مجازی که وضعیت بد تر است وکمتر کسی  در منطقه به اینتر نت دسترسی دارد .

ما در دوره های گذشته انتخا بات تا 5000 رای را هم کسب کرده ایم بنده فکر نمی کنم که هیچ کدام از کا ندیداها ی فعلی بتواند یک پنجم این آرا را کسب کنند .مگر معجزه ای اتفاق بیفتد که تصور نمی کنم .

س- نظر شما در باره کا ندیداهاچیست و چقدر آنها را می شناسید؟ چقدر کار بلد هستند ؟

ج-من همه شان را دوست دارم و قطعا" افراد شایسته و جویای نا مند . من هم مثل مردم شناخت زیادی از آنها ندارم . در خنجین در ختم یکی از اقوام آقای محمدی را دیدم که جوان خوبی بود و در سازمان آب تهران کار می کنند و با آقای بور قانی هم قبلا" در تهران تا حدودی آشنا شدم ایشان در دبیرستان استا د شهریار منطقه سه به همراه آقای رفیعی که دوست بنده است کار می کردند .برادر ایشان هم معلم عربی خوبی بودند و مورد احترام بنده  . دوست دارم آقای سلیمی را  زیارت کنم و همچنین آقای وروانی را .ولی مشکل همه کا ندیدا ها در این است که با منطقه و خواسته های مردم آشنا نیستند  . بعضا" شعار های خوبی می دهند و معلوم نیست که در اجرا چقدر توان داشته باشند ولی بنظر می رسد که آدم های منطقی باشند و حساسیت این برهه زمانی را که فراهان به وحدت کلمه نیاز دارد را درک کنند و منا فع فراهان را با یک ائتلاف تامین کنند

س: خودتان را چطور ارزیابی می کنید ؟

ج- مردم باید مرا ارزیابی کنند

س : چطور ؟

ج- خوب اگر جا نب داری نباشد .من در فراهان مطا لعات میدانی و تعحقیقات زیادی از نظر تاریخ ، مردم شناسی آمارو اطلا عات روستا ها در 10 سال گذشته داشته ام و تصور می کنم که امروزه  گنجینه ای از اطلا عات روستا ها را در وبلاگ فراهان انلاین داریم  فکر می کنم60 پارچه آبادی  از روستا های فراهان امروزی و قدیم را معرفی کرده ام و تصور نمی کنم که هیچ بخش در کشور به اندازه روستا های فرا هان  معرفی شده باشد . مثلا" بنده برای اولین بار روستا های تلخاب ،خنجین ، بور قان، فرمهین ، نظام آباد و حر آباد و حتی واشقان  و... را به صورت علمی ، آماری و تاریخی در اینتر نت  معرفی و شنا سانده ام  که تصور می کنم کاری بزرگ از نظر خودم باشد. صد البته باید مردم و آیند گان قضا وت کنند این در حالیست که تحصیل کرده های این روستا ها  در این وادی ها وارد  نمی شوند  .و حتی روستای خودشان راهم درست نمی شناسند.  البته مردم گرفتارند ولی باید حد اقل قدمی هم برای روستای خود بر دارند.

س- مشگلات منطقه چگونه قابل حل است ؟

ج- با همدلی مردم و مشارکت عمومی در بخش های اقتصادی ،اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و با به صحنه آمدن مردم برای تعیین سر نوشت نباید همه کار ها را به یک نفر وا گذاز کنیم و خود را تا پای صندوق های رای مسئول بدانیم باید با نماینده گان و مسئولین همگام و همراه باشیم تا مسائل منطقه حل شود در هر کجا که مردم قدم بگذارند آباد می شود شک نکنید .

س- وضعیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی منطقه را چگو نه ارزیابی می کنید ؟

وضعیت خوبی نیست و باید تلاش کنیم تا به توسعه پایدار برسیم در آمد بسیار ی از کشا ورزان نا کافی و کم است و با احتساب یا را نه ها هم باز زیر خط فقرند و این جای تاسف دارد . باتحقیقی که من در سال 1363 و 1388انجام داده ام می شود وضع منطقه را بروشنی ارزیابی کرد ما در سال 1360 در روستای کودزر 250 خا نوار داشتیم و حدود 500 دار قالی در حالی که نه برق بود و نه تلفن و نه آب لوله کشی و نه کسی تحت پوشش کمیته امداد اما بر اساس آمار گیری سال 1388تعداد خا نوار باز هم در حدود 250 خانوار بوده است ولی تعداد 5دار قالی در این روستا دایر بوده است ودر عوض حدود 500 دستکاه تلفن همراه و 140 خا نوار تحت پوشش کمیته امداد و 40 خا نواری که کا لا های اساسی را از کمیته امداد در یافت می کنند تر دید نکنید که با سیا ست گذاری غلط توسعه  موا جه بو ده ایم به جای توانمند سازی خا نوار با بر خی سیا ست های حما یتی غلط به نا توان سازی خا نوار ها پر دا خته ایم . و شاید در 20 سال آینده در منطقه ای که خاستگاه فرش بوده است دیگر بچه های ما نه تنها  فرش بافی را بلد نباشند که اصلا" فرش را هم نشنا سند  .وضعیت سایر روستا های فرا هان هم به همین منوال یا بد تر است

مصا حبه گر : سارا فراهانی

این مصا حبه ادامه دارد لطفا" منتظر باشید

خوانند گان گرامی ،لطفا" در صورت تمایل سوالات خود را در قسمت نظرات همین کا منت مرقوم بفر مایید تا آقای گودرزی فراهانی جواب بدهند .با سپاس از شما

[ جمعه سی ام دی ۱۳۹۰ ] [ 23:42 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]

خدا حافظی پر منت

بسمه تعالی شانه

            خدا حافظی پر منت

            یکی از دردهای بیدرمان اجتماعی جابجا شدن مسئولیت ها و یا بهتر بگویم عدم آشنایی افراد از ماموریت و مسئولیت خود است.  قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران، امورات سیاسی – اجتماعی کشور را بر عهده سه قوه نهاده شده است. این قوا عبارتند از قوه مقننه، قوه قضائیه، و قوه مجریه. ماموریت هر یک از این قوا کاملا مشخص و معین است.

جهت تشحیذ ذهن جناب آقای اخوان باید عرض کنم مسئولیت قوه مقننه تنظیم قوانین و لوایح، نظارت بر کار قوه مجریه، اختصاص بودجه و نظارت بر نحوه مصرف آن و خلاصه مجلس شورای اسلامی بعنوان اطاق فکر کشور مرکز تصمیم سازی های کلان می باشد. بر این اساس مردم افراد نخبه را که آگاهی های لازم از زیر و بم پر پیچ وخم امورات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... را دارا هستند و علم و اطلاع کامل از فرایند حل مشکلات و تصمیم سازی را یدک می کشند بعنوان نماینده خود به مجلس شورای اسلامی گسیل میدارند تا در امورات مذکور بیاری سایر قوا شتافته، مشکلات کشور را سر و سامان دهند.

از طرفی کلیه امورات اجرایی بعهده قوه مجریه گذاشته شده است. این قوه امورات اجرایی را از طریق وزارت خانه های مربوطه و ادارات کل آن در مراکز استان و ادارت در مراکز شهرستان اجرا می کند.

کار نماینده ضمن انجام وظایف خود به نحو احسن در مجلس شورای اسلامی، نظارت بر حسن انجام امور اجرائیست، نه اقدام به اجرای این امور. برای مثال:

1)                          تاسیس فرمانداری فراهان، بخشداری خنجین، دهستان و شهرداری تلخاب و موضوعاتی از این قبیل از وظایف سازمانی بنام تقسیمات کشوری از توابع وزارت کشور است. این سازمان جهت تسهیل امورات اداری و بر اساس استعدادهای لازم کارهای مطالعاتی و اجرایی تقسیمات کشوری را بعهده داشته، انجام میدهد. حال آنکه پیگیری ها و مجاهدات افراد دلسوز فراهانی و امام جمعه محترم در راه وصول به این مهم از دیدگان تیز بین مردم این خطه مخفی نمانده است.

2)                          تاسیس دانشگاه آزاد و پیام نور؛ به لحاظ اینکه هر دو دانشگاه در زمره بنگاه های انتفاعی می باشند، صاحبان این دانشگاه ها نهایت تلاش خود را در افزایش آن در هر نقطه ای از کشور که استعدادهای لازم را دارا باشد بکار می بندند و نیازی به هدر دادن وقت نماینده مردم در این زمینه نیست. ضمن اینکه جنابعالی در راه خوش خدمتی به صاحبان دانشگاه آزاد، اختصاص زمین جهت احداث و هزینه های ساخت و تجهیر آنرا از افراد خیر فراهانی تامین نموده اید و این مبالغ می توانست در راه ساخت و اصلاح زیر ساخت های معیشتی منطقه فراهان سرمایه گذاری شده، درآمد مستمری را برای مردم این خطه به ارمغان آورد. آنگاه مردمی که در سایه آمایش سر زمین، دارای زمین های حاصلخیز، چشمه سارها و قنوات پر آب، تجهیزات و لوازم کارآمد تولید، مراکز آموزشی حرف و مشاغل، راه های مواصلاتی معتبر و ... بودند، توان بر آوردن نیازهای دست دوم از قبیل تحصیلات عالی را نیز خود فراهم خواهند نمود.

3)                          احداث شهرک صنعتی فراهان نیز از وظایف وزارت صنایع و معادن می باشد. این وزارتخانه در راستای کار آفرینی، ایجاد شغل و کاهش مهاجرت جوانان به شهرستان های بزرگ همه ساله تسهیلات معتنابهی را در اختیار مسئولین استان ها قرار می دهد تا از این طریق ضمن مبارزه با بیکاری به امورات کسب و کار مردم نیز سر و سامان دهد.

بحث کار آفرینی در منطقه فراهان تفرش و آشتیان در دوره ششم انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط یکی از کاندیداهای فراهانی رقیب شما، بصورت تعاونی و ایجاد مجتمع ها یا شهرک های صنفی پیشنهاد گردید. با این رویکرد از سرگردانی جوانانی که برای خلاصی از کابوس بیکاری و برای یافتن شغلی خانواده و شهر ودیار خود را در اوان نوجوانی ترک کرده راهی شهرهای بزرگ همجوار می شوند، پس از تلاش فراوان جذب میدان کاری می شوند که نوعا عاری از هر گونه امکانات اولیه رفاهی می باشند جلو گیری به عمل می آمد. این جوانان و نوجوانان برای فرا گیری یک حرفه باید سالها نزد کارفرمایان بشاگردی بگذرانند، در این مدت از کمترین امکانات زندگی بر خودارند، در کارگاه هایی که حتی از امکانات ایمنی اولیه یعنی جعبه کمک های اولیه نیز محروم اند کار می کنند، به در آمد بسیار اندکی بسنده می کنند، نوعا از مزایای قوانین کار برخوردار نیستند، در صورت بروز بیماری و حوادث ناگوار هیچ بیمه ای از آنان حمایت نمی کند، در بیغوله های شهرهای بزرگ مانند تهران در کارگاه های کوچک تحت شرایط سخت کار می کنند، بعلت عدم استطاعت مالی به اجبارباید در نقاط دور دست حاشیه شهر سکنی گزیده و برای رفت و بر گشت به محیط کار ساعت ها از عمر خود را در ترافیک سنگین هدر دهند.

ایجاد مجتمع های صنفی مجهز به ماشین آلات مدرن بصورت تعاونی، تاسیس آموزشگاه های صنفی با اساتید مجرب، تاسیس مراکزی در بازارهای هدف (تهران، قم، اراک و سایر شهرهای همجوار بعنوان مراکز خرید مصنوعات فراهان و تشویق همشهریان برای خرید از این مراکز) جهت عرضه این مصنوعات می توانست به کلیه این نا بسامانی ها خاتمه دهد. بهره مندی از امکانات و تسهیلات دولتی که به منظور کار آفرینی در نظر گرفته شده است، ایجاد این مجتمع ها را آسان و با رسنگینی را از دوش دولت بر می داشت.

جنابعالی با چرخش 180 درجه ای این تسهیلات اختصاصی منطقه، و وام های چند ده میلیاردی را که بعنوان کار آفرینی از بانک های مختلف اخذ کرده اید در اختیار تعداد معدودی از شرکت ها خصوصی قرار داده، منافع آن را به جیب صاحبان این شرکت ها روانه کرده اید. اکنون نیز بجای افراد جویای کار فراهانی، تفرشی، آشتیانی افرادی را از شهرستان های دور دست به استخدام در آورده، امورات عمده مدیریتی را نیز به افراد غیر بومی سپرده اید.    

4)                           اتوبان رو به اتمام اراک – فرمهین، اتوبان فرمهین – خنجین- کمیجان - همدان و سایر راه های مواصلاتی منطقه نیز از مسئولیت های وزارت راه و ترابری و اداراه کل راه ترابری استان می باشد که با عنایت به استعدادهای مواصلاتی کشور با کندی بسیاری در دست اقدام می باشد. البته؛ بهره برداری های تبلیغاتی جنابعالی از این موضوعات نیز بجای خود خالی از لطف نیست!!! 

اگر بخاطر مبارک مانده باشد، بحث تعریض جاده اراک – فرمهین برای اولین بار در دوره اول نمایندگی   جنابعالی در قبرستان بهشت ... اراک، بهنگام تحویل گرفتن اجساد در گذشتگان کودزر، دستجان، و کوت آباد در اثر تصادف اتوبوس دستجان برانندگی مرحوم اسماعیل دستجانی که خود نیز متاسفانه قربانی این تصادف مولمه گردید توسط شما مطرح گردید. در آن گیرو دار، شروع احداث این جاده را از سمت فرمهین به اراک بشارت دادید. امروز بیش از ... سال از آن ماجرا می گذرد. به شهادت مردمیکه روزانه در این مسیر در تردد هستند باید دید چند در صد این راه پر رفت و آمد و پر خطر احداث شده است. البته این یکی از مسئولیت های مشخص جناب مستطاب عالیست که باید نظارت و پیگیری می فرمودید. 

این ها نمونه هایی از فعالیت هاست که متولی آن سازمان های دیگری هستند و جنابعالی بعنوان ریزومه کاری خود از آن یاد کرده و بر مردم فراهان منت گذاشته اید. سایر موارد نیز از همین قبیل است و متولیان آن ادارات کل استان و ادرات شهرستان ها می باشند. پس با در نظر گرفتن مسئولیت سازمان ها و مسئولین دیگر جایی برای منت گذاشتن بر مردم فراهان، شعبان بی مخ خواندن تعدادی از این مردم، و بازار گرمی های دیگر نمی ماند. ضمن اینکه اینکار شما توهینی بزرگ و نا بخشودنی نسبت به وزارت خانه ها، ادارات کل، و سازمان های متولی این امور در سطح کشور و استان می باشد. در صورتی که این کارها توسط جنابعالی انجام شده باش، این سئوال در اذهان متبادر می شود " پس ادرات و سازمان هایی که مسئولیت این امور بعهده آنهاست مشغول چه کاری هستند؟؟؟

بهتر است از حقایق سخن به میان آورید و اصل مطلب را به فرمائید که با عنایت به کلاه گشادی که در سه دوره نمایندگی جنابعالی و عدم آشنائی شما به مسئولیت های خود بر سر مردم منطقه رفته، اکنون دروغ زنی ها، گزافه گویی ها، و هزل پراکنی های شما بر مردم آشکار شده و بخوبی در یافته اید که ایندوره نه تنها استقبالی از حضور شما در عرصه انتخابات نمی شود بلکه تنفر و انزجار مردم نیز به نهایت درجه  رسیده است. و لهذا دامنه هزلیات شما این بار از حیطه افراد دلسوز و خیر فراهان گذشته، کار به جایی رسیده که بصورت "کوچه بازاری تمام عیار" عملکرد دولت را به باد انتقاد غیر تخصصی گرفته، و از سویی در خانه ملت دم خود را به بزرگان گره میزنید. از این حدیث کوتاه و پر معنا " من قل عقله، کثر هزله" عبرت بگیرید و پیرامون پندار، گفتار، و رفتار خود بیشتر بیاندیشید. به امید عقلمداری بیشتر جنابعالی.

فراهانی

[ جمعه سی ام دی ۱۳۹۰ ] [ 18:18 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]

بزرگان فراهان!!!

بسمه تعالی شانه

بزرگان فراهان!!!

با نزدیک شدن موسم انتخابات مجلس شورای اسلامی، در مناطق مختلف کشور شور و نشاط زاید الوصفی در بین مردم مشاهده می شود. این شور و نشاط به لحاظ مشارکت مردم در یکی از اساسی ترین تصمیم سازی های اجتماعی خود می باشد.

دین مبین اسلام که خود کاملترین دین آسمانی می باشد؛ به تبع کاملترین دستورات زندگی را نیز به پیروان خود ابلاغ نموده و برای جزئی ترین امورات زندگی احکام و دستورات خاصی را صادر نموده است. در بحث نمایندگی و مشاوره، احادیث متعددی که از بزرگان دین روایت شده، و خداوند بزرگ در قرآن کریم طی آیه 159 از سوره مبارکه آل عمران به پیامبر عظیم الشان اسلام دراین باره چنین دستور صادر می فرماید. "  فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّـهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ"( ای پیامبر به لحاظ رحمتی که از جانب پروردگارت شامل حال تو شد، نسبت به این مردم نرمخو و مهربان شدی. در صورتی که اگر تندخو و خشن بودی این مردم از اطراف تو پراکنده می شدند. پس از تقصیرلت آنان در گذر و برای آنان طلب بخشش کن و در کارها با آنان مشورت کن. آنگاه که بر اساس خرد جمعی تصمیم ساختی، پس در اجرای امور بر خدای خود توکل کن. همانا خداوند متوکلین را دوست دارد). طبق این آیه مبارکه که خود از آیات محکم است، بر هر مسلمانی فرض است تا در موضوعات مهم جامعه خود مشارکت و همفکری داشته باشد.

در جوامع بسیار گسترده و پیچیده امروزی این مشارکت با انتخاب نمایندگانی از سوی مردم و معرفی آنان به مجلس شورای اسلامی محقق می گردد. مردم فرهیخته و فرهنگ مدار منطقه تفرش، آشتیان، و فراهان که در برهه های مختلف تاریخ این مرز وبوم، همواره نخبگانی را در دامن خود تربیت کرده، که در تاریخ پر فراز و نشیب کشور در عرصه های مختلف در میادین فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و مدیریت کلان جامعه مشارکت سازنده داشته اند. همواره چشم انداز این نخبگان قله های هرم تفکر، اندیشه، تصمیم سازی، حل و فصل مشکلات کلان کشور را  نشانه رفته است.

مردم فراهان نیز همانند همه ایرانیان پاک نهاد در موسم انتخابات مجلس شورای اسلامی دلواپس انتخاب مناسب ترین افراد به عنوان نماینده خود در اطاق فکر و مر کز تصمیم سازی کشور میباشند. جایگاه ارجمندی که به فرموده پیر مراد و معمار انقلاب اسلامی ایران جایگاهش در راس امور است. این فرموده را باید بعنوان منشوری در شناخت انتخاب نمایندگان تلقی کرد. بر اساس این منشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید جامع دانشها و مهارت های خاصی باشند که ذیلا به تعدادی از این آگاهی ها و مهارت ها اشاره می شود.

الف: آگاهی های سیاسی

•         دانش کافی از اوضاع و احوال و ضرورت های سیاسی کشور و منطقه نمایندگی، منجمله: انجمن ها، احزاب، گروه ها، NGO ها، علل تشکیل، جهان بینی، اهداف، چشم انداز، ماموریت و... این تشکل ها و نحوه بر خورد با هر یک در جانداری های حزبی و غیره.

•         شناخت کامل از روابط جمهوری اسلامی با سایر کشورها مخصوصا همسایگان، نظام سلطه، جهان سوم، ملت های مستضعف و تحت ستم، و بر خورد مناسب در تصمیم سازی های مرتبط و یا در مسافرت های سیاسی در غالب هیئت های پارلمانی و ...

•         دانش و هشیاری لازم در قبال سر چشمه بحران ها، آشوب ها، نا آرامی ها، فتنه ها، تحریکات قومی و منطقه ای در داخل کشور، حتی بعضی کشورهای همسایه که روابط قومی مشترک دارند، و عکس العمل مناسب در تصمیم سازی های مرتبط.

 ب: آگاهی های اقتصادی

•         علم و آگاهی کامل از نظام اقتصادی کشور منجمله: منابع ملی و نظارت و پایش این منابع، آمار، کسب و کار، در آمد، بازار، فرایند اختصاص بودجه، نرخ کار آفرینی، نرخ بیکاری، آمایش سرزمین، پایش امکانات زیست محیطی.

•         شناخت کامل از منابع تولید و در آمد ملی در بخش دولتی، خصوصی، و تعاونی.  

•         آگاهی کامل از نقاط قوت و ضعف، آسیب ها، فرصت ها، و تهدید های اقتصادی.

•         آگاهی و دانش کافی پیرامون آمایش سر زمین و پایش منابع و تلاش در استفاده بهره ورانه و اثر بخش از این منابع

•         دانش و آگاهی کامل از منابع تولید و کسب و کار منطقه نمایندگی، آسیب ها، تهدیدها، فرصت ها، و نگرانی های جدی و چاره اندیشی و عکس العمل مناسب در قبال هر یک.

ج: آگاهی های اداری-پارلمانی

•         آگاهی کامل از ساز و کار قوای سه گانه و روابط آنها

•         شناخت کامل از وظایف، ماموریت ها، و مسئولیت های وزارت خانه های مختلف

•         آگاهی کامل از سلسله مراتب اداری، کمیته رهبری، مدیریت، سازماندهی، فرایندهای کاری، سرمایه انسانی وزارتخانه ها، سازمان ها، و ارگان های دولتی و غیر دولتی

د: مهارت بر قراری ارتباط و احساس شنیداری اثر بخش

ه: مهارت گفتار اثر بخش، و توان احتجاج

و: مهارت تبادل آراء، مشاوره،  جمع آوری، پالایش، تجزیه و تحلیل، و ارزیابی اطلاعات و تصمیم سازی قاطع در حل مشکلات

ز: دانش برنامه ریزی ( راهبردی و عملیاتی) و سازماندهی

ح: بسیاری از تونمندی های دیگر

این روزها با نزدیک شدن فصل انتخابات، نغمه های نا موزونی در بعضی سایت های الکترونیکی، وبلاک ها و یا ستون های  بعضی متبوعات چاپی در رابطه با واژه "بزرگان فراهان" به چشم می خورد. نویسندگان این مقالات با طرح سئوالاتی از قبیل: بزرگان فراهان چه کسانی هستند؟ چرا این بزرگان در امورات مهم فراهان مشارکت ندارند؟!!! و موضوعاتی از این قبیل سعی در خدشه دار کردن چهره تابناک فراهانیان خیری را دارند که درجه دلسوزی آنان بر هیچ فراهانی پوشیده نیست. خیرین نوعدوست و دلسوز فراهانی که بعنوان بزرگان فراهان و عدم مشارکت آنان در امور مهم از آنان یاد میشود، کسانی هستند که طی سی و اند سال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی کلیه عزم و اراده خود را جهت اعتلای نام فراهان بسیج نموده، کمک های شایانی در مسیر ارائه خدمات عمومی به مسئولین منطقه ارائه کرده اند.

کمکهای مالی و حمایت های سازمانی آنان در ساخت پروژه های عام المنفعه از قبیل بیمارستان، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور شهر فرمهین، تلاش های استقرار مرکزیت شهری فراهان، و ده ها پروژه دیگر در منطقه، همواره بر تارک این مرز و بوم میدرخشد. با اهتمام جدی این افراد، خوشبختانه بیشتر این طرح ها کامل و به بهره برداری رسیده اند و مردم از مزایای آن ها برخوردارمیشوند. ولی متاسفانه بعضی از این پروژه ها بعلت عدم پیگیری مستمر مسئولین منطقه و یا دلسردی افراد خیر از کنش ها و واکنش های بعضی مسئولین و قطع موقت همکاری خود با آنان، با گذشت مدت زمان طولانی هنوز به بهره بر داری نرسیده اند که این خود نیز از جمله مطالبات این خیرین از مسئولین ذیربط می باشد.  

با عنایت به اهمیت زایدالوصف انتخابات، و همچنین اهمیت شناسائی و معرفی کاندیدای مناسب این خیرین تجربیات ذیقیمت خود را در ارائه مشاوره برای انتخاب بهترین نماینده در طبق اخلاص نهاده پیشکش همشهریان عزیز می نمایند. این مشاورات و پیشنهادات حاصل پژوهش و مطالعاتی  است که با ابزار دقیق تجزیه و تحلیل آماری سوابق علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی صلاحیت ها، شایستگی ها، مزایای رقابتی، و سایر  توانمندی های کاندیداها را ارزیابی نموده و حاصل مطالعات خود را با پیشنهاد اشخاص واجد شرایط به همشهریان عزیز تقدیم می کنند.

شایسته است همه کسانی که علاقمند به خدمت به مردم شهید پرور ایران اسلامی و حراست از دست آوردهای ذیقیمت انقلاب می باشند و علاقمندند که در هیئت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی ارائه خدمت کنند، صلاحیت ها و شایستگی خود را در معرض دید و شنید مردم محترم منطقه قرار دهند و از پرداختن به موضوعات فرعی و کم ارزش بپرهیزند، تا انشاء الله این دوره شایسته ترین، با صلاحیت ترین، توانمند ترین، و آگاه ترین نماینده را به اطاق فکر کشور گسیل نمائیم.  به امید آنروز؛ فراهانی.  

 

[ جمعه سی ام دی ۱۳۹۰ ] [ 18:15 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]

بسو ی وحدت و موفقیت فراهان ۵
بسو ی وحدت و موفقیت فراهان ۵

تفا وت مردم کشور های توسعه یا فته و کمتر توسعه یافته (جهان سومی)در چیست ؟

و چه عواملی در زمینه توسعه و رشد همه جانبه یک کشور ،یک  شهر، منطقه و یک خا نواده موثر است ؟

برخی ها رفتار های فرهنگی و بعضی ها  خانواده و تعدادی هم عوامل دیگر را دخیل می دانند ولی بطور شفاف و واضح  فرق  یک  ژا پنی و یک افغانی در این است که ژا پنی اول منا فع کشور و شهر و منطقه خودو در آخر منا فع خود را در نظر می گیرد.ولی جهان سومی ها اول منا فع خا نواده بعدا ز آن منا فع فا میل و در آخر منا فع منطقه و کشور را لحاظ می کنند و به همین دلیل است که به آنها لقب توسعه نیا فته را می دهند .

گاهی برخی از دوستان  تصور می کنند که بیمه گذارند و منطقه فراهان شرکت بیمه است و چنان کاندیدای مورد نظر را تضمین می کنند که گویی تمام منطقه در دستشان است و رگ خواب مردم را خوب میشناسند و با این  تو همات  کاند یدای ساده دل را به ترکستان هدایت می کنند و بقول خافظ بزرگ :

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی                  این ره که تو می روی به تر کستان است

 

[ چهارشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۰ ] [ 22:49 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]

بسوی موفقیت فراهان ۴
بسوی موفقیت فراهان ۴

حاج آقا جعفری ونماز وحدت در فراهان

بر اساس اخبار  رسیده حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای جعفری امام جمعه فراهان در روستا های فراهان نماز وحدت بر گزار می نماید و مردم فهیم فرا هان را به وحدت و همدلی و داشتن اتحاد دعوت می نمایند

این نماز  پرشکوه ظهر یکشنبه همین هفته در روستای کودزر فراهان بر گزار شد .

فراهان انلاین برای این عالم بزرگوار ارزوی موفقیت و طول عمر دارد و برای وحدت فراهان هم تلاش خواهد کرد تا تو طئه ها این وحدت را مخدوش نکنند.

[ چهارشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۰ ] [ 22:15 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]

بسوی موفقیت فراهان ۳
بسوی  موفقیت فراهان ۳

خاطره ای از انتخا بات سال۱۳۶۶

در این دوره مهندس علی اصغر حمره  گودرزی با بهمن اخوان و علی دانش منفرد و مهندس حیدری تفرشی رقا بت انتخا باتی  داشتند . بنده مسئول تبلیغات مهندس حمزه  گودرزی بودم در این دوره  با رایزنی های  مصطفی مومنی و ناصر عزیز آبادی و مرحوم جانباز پر افتخار اکبر عزیز ابادی (برادر شهید سرافراز موسی عزیز آبادی) و سرهنگ ولی ا...گودرزی و حاج عبد ا...گودرزی وحاج آقا زیارتی (کاندیدای این دوره اراک)که سخنرانی های جذابی به نفع مهندس گودرزی  داشت  و انجمن اسلامی معلمان فراهان و.....وبز رگان دیگری که مجال بردن اسم آنها نیست و یا فراموششان کرده ام تبلیغات انتخا باتی شروع شد .حلقه روشنفکران منطقه برگرد مهندس علی اصغر گودرزی بودند . افردی نظیر آقایان مصطفی مومنی و  ناصر و محمد عزیز ابادی محمودی مجد ابادی و در راس آن انجمن اسلامی فر هنگیان به ریا ست ناصر عزیز ابادی حرف های زیادی برای گفتن داشتند و آرزو های بزرگی برای فراهان و فراهانی در سر می پر وراندند دوران دفاع مقدس بود و لی انتخا بات نمایندگی مجلس هم با شدت تمام  پیگیری می شد

افراد مختلفی با فاز های فکری متنا قضی در کنار هم برای اعتلای منطقه همکاری می کردند  و واقعا"نیت ها خیر و رو به تعالی بود .

 در این دوره شور انقلابی همه را به هم پیوند زده بود و صداقت در بین مردم مو ج می زد و همکاری در حد نهایت بود .و در نهایت هم دانش منفرد برنده انتخا بات شد .

متاسفانه بعد از این دوره و در اثر برخورد های دیکتاتور ما بانه و شیوه های استالینیستی آقای اخوان حلقه روشنفکرا ن فراهان از هم پاشید مصطفی مو منی به اراک تبعید شد و ناصر عزیز ابادی هم به اراک رفت تهدید های اخوان به حدی بود که بسیاری از مخا لفان اخوان از دست وی کتک خوردند و متواری شدند و یا تسلیم او شدند .سید اسمائیل دستجا نی فرهنگی محترم در اثر در گیری با اخوان به اراک پنا هنده شد و سید رضا برز آبادی مدتی عالم سیا ست را بوسید و کنار گذاشت و مهمترین ضر به را اخوان به پیکر بی رمق روشنفکران و نخبگان منطقه زد و آنها را از منطقه فراری داد وبه جای آنها لومپن ها را به منطقه فراهان تحمیل کرد که خیا نت بزرگی در حق منطقه فراهان  بود او منطقه را با مشکلا ت عدیده ای مواجهه کرد و رفت .

ولی در نهایت هم اخوان و طرفدارانش امروز به جان هم افتادند و کارشان به داد گاه و شکایت رسیده است .

اما  ماندند مردان ثابت قدم و استواری که بر پیمان صدق با خدایشان بودندو بار ها اخوان  را در منطقه به چالش کشیدند و منتظر نصرت الهی شدند که محقق شد .تامردم هم اخوان را بشناسند و ماهیت او را خوب ارزیابی کنند .

نوشته :ابراهیم گودرزی فراهانی

[ چهارشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۰ ] [ 0:4 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]

به سوی ظفر 2
به سوی موفقیت فراهان 2

درسهایی از انتخا بات دوره های قبل

حاج آقا  گودرزی نقل می کرد که در دوره قبل با یکی از کا ندیدا های بومی فراهان صحبتی مبنی بر کناره گیری اش از انتخا بات به نفع یک فرا هانی مشهور تر در منطقه داشتیم .از وی خواستیم که به نفع کاندیدای مطرح کناره گیری کند وی گفت که اگر ۲۵۰ میلیون بدهی من کناره گیری می کنم لازم بذکر است که این آقا مدعی بود که من مادرم تفرشی و پدرم فرا هانی است و تفرش و فراهان بمن رای می دهند . بعد ها که نتا یج انتخا بات مشخص شد ایشان کمتر از ۱۰۰ رای آورد حدود ۸۲ رای و حتی در روستای خودش ۴ نفر به او رای  داده بودند .

متا سفا نه در همین دوره هم برخی ها می خوا هند از پوستین انتخا بات کلا هی برای خود دست و پا کنند و از موقعیت بدست آمده به نفع خودو منا فع شخصی خودشان استفاده کنند .

هر کسی که عشق به فرا هان دارد و در   قلب خود در فکر اعتلای منطقه است باید در عمل این را ثا بت کند نه در حرف .هزینه کردن برای مام وطن گا هی با جان است .

امروز توسعه فرا هان چشم به فدا کاری ما دوخته است و ما باید فراهان را چون گذشته برقلل افتخار قرار دهیم و با عمل سنجیده خود قدرت تنفس به او بدهیم نه اینکه به پایش سنگ بزنیم .

مام وطن در انتظار رفتار و گفتار سنجیده ماست

براستی ما برای فرا هان چکار کر دیم ؟؟؟؟ و بهترین کار در شرایط حاضر چیست ؟؟؟؟

ابراهیم گودرزی فرا هانی

[ سه شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۰ ] [ 22:9 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]

پیش بسوی موفقیت 1
پیش بسوی موفقیت ۱

واقع بینی هنر سیاسی کاری است و بدون واقع بینی موفقیتی در کار نیست و سیا ستمداران بزرگ افرادی وا قع بین بوده اندو آنان همیشه برای موفقیت باید مواردی را لحاظ کنند و بدون لحاظ کردن مواردی چند تصمیم گیری معقو لانه وجود ندارد و نتیجه تصمیم گیری غیر منطقی و نا آ گا هانه عدم موفقیت  با باز دهی در حد صفر ویا زیر صفر   است .

در هر ارتباط و رقا بتی  ۴ گزینه وجود داردکه عبارتند از :

۱-برنده -برنده یعنی هر دو طرف برنده اند

۲- برنده -بازنده یعنی یک طرف برنده و یک طرف بازنده

۳-هر دو بازنده

در رقا بت کا ندیدا ها ی فراهان هم همین سه گزینه وجود دارد .  موارد ۲و ۳بسیار زیان بار است ولی مورد  ۱بهترین گزینه است.

امروزه در منطقه ما با توجه به شرایط بو جود آمده به نظر می رسد که مورد سوم  حاکم باشد . یعنی متا سفا نه برخی از کا ندیدا تور ها  شرایطی را بوجود آورده اند که مورد سوم حاکم باشد و مورد اول بو جود نیاید در حالی که باید  کا ندیدا تور ها  با درایت  شرایطی را حا کم کنند که  مورد شما ره یک تحقق بپذیرد یعنی  وضعیت برنده -برنده و این هم محقق نمی شود مگر اینکه کا ندیدا ها  منطقه فراهان را برنده اعلام کنند . نه خودشان را .در این صورت صداقت خود را نشان دا ده اند .هم خودشان و هم مردم منطقه  موفق می شوند .

در صورتی منطقه فراهان موفق است که یک کاندیدا داشته باشد .تا مردم تکلیف خودشان را بدانند .

 

 ابراهیم گودرزی فراهانی

 

 

[ دوشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۰ ] [ 22:44 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]

آرامتر با اين وضعيت اميدي نيست

کاندیدا ها ،آرامتر با اين وضعيت افق روشنی برای فراهان عزیز نیست

وضعيت انتخا بات در منطقه و فراهان در ها له اي از ابهام قرار دارد.در تفرش و آشتيان هر كدام چهارالي پنج  كانديدا دارنددر صورتي كه هيچ اجماعي نيست   در فراهان وضعيت بغرنجتر است.بيش از 10  نفر كا نديدا وجود دارد و براي هر كانديداي نا شناخته و غير مشهور  در بهترين شرايط حدود 100 راي قابل تصور است . با اين شرايط نه فضاي مناسبي وجود دارد و نه آينده اطمينان بخشي قا بلپيش بيني  است .

 در خنجيني كه تصور مي شد وحدت بر قرار است  طبق بررسي ها در باره آقاي محمدي هنوز به اجماع نرسيده اند و در سليم آباد هم وضعيت آقاي سليمي با وضعيت بسيار بد تر ي موا جه است .آقاي حسيني همين شرايط را داردو وضعيت او شكنند ه تر است زيرا اتحاد شكننده اي را كه بوجود آورده بود در حال اضمحلال است.

خا نواده  گودرزي فراهاني  گرچه از سا بقه اي ديرينه از لحاط انتخا باتي بر خوردارند ودر اكثريت دوره ها(5دوره ) از اين خا نواده كانديد اهايي بوده است و در منطقه مشهور و بسيار  شنا خته شده هستندو در شرايطي هم تا حدود 5000راي رابا وجودرقيبي همچون  اخوان تجربه كرده اند  و لي ايشان هم  با توجه به  شرايط موجود بايد  رقابتي را با اين كا نديدا ها ي كم تجربه كه آرايي در حد نهايتا" 50الي100راي دارند كه آنهم از اقوام در جه اول دارند،  را با يد تجربه كند .

كا نديدا ها هر كدام مدعي هستند كه اكثريت قا طع را جذب مي كنند و يا جذب خواهند كرد  ولي اين سراب و خيالي بيش نيست  و توهمي عمق برخي از  كا نديدا ها ي غير واقع بين رافرا  گرفته است. بايد گفت : يك يا دو روستا ملاك قضا وت نيست زيرا از نظر جا معه شناسي مردم روستا محا فظ كارند و براي هر كانديدايي كه  دعوت مي شود قول مساعد و گآ‌ه" 100 در صدي هم در اجتماعات 20 نفري مي دهند و آنهم از جا نب افرادي كه داراي نفوذ در روستا نيستند، به كا نديدا ها  مي دهند.ودر ثاني افراد ذي نفوذ در شرايط فعلي كمتر وجود دارد و افراد تقريبا"خودصاحب نظرند و تحت نفوذ نيستند .

در اين شرايط چه بايد كرد ؟

چون آينده خوبي براي كا نديدا ها قابل تصور نيست چنين به نظر مي رسد، كه بهتر است كا نديدا ها  اگرطبق نظر حاج آقا شيرين آبادي فراهاني  ائتلاف كنند و در نهايت يك نفر كه داراي سابقه يشتر و يا محبوب تر است را انتخاب كنند و يا به تصميم هاي بزر گان و شو را هاي اسلا مي كه منتخب مردم هستند گردن بنهند و از بين خود  يكي را انتخاب كنند، بهتر باشد زيرا در اين صورت قدرت چا نه زني با رقباي سنتي مثل تفرش و آشتيان هم افزايش پيدا مي كند و با بودن يك كا نديد ا مي توان تفرش و آشتيان را متقا عد كرد تا اتحاد و ائتلافي را با فرا هان  داشته با شند.

اگر به فكر فرا هان و ار تقائ جايگاه آن  هستند اين  بهترين تصميم است . 

 

 ابراهیم گودرزی فراهانی

[ دوشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۰ ] [ 17:3 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]

آقای اخوان فرا فکنی دیگر کا فیست

آقای اخوان فرا فکنی دیگر کا فیست پرونده شما قابل دفاع نیست

نویسنده : ابراهیم گودرزی فراهانی

بهمن اخوان در مصا حبه ای با عطر یاس در چند روز گذشته به ارا ئه برخی نقطه نظر ها ی خود پرداخت و در مسایلی از قبیل دولت نهم ، وکیل الدوله ها و وضعیت اقتصادی کشور، یا را نه ها ، فروش نفت و... سخن پراکنی کرد و سعی نمود خود و عملکرد هایش را به نحوی توجیه کند و با این تو جیهات به دنبال اهداف سیاسی خاصی بود.

این اولین باری نیست که وی با این سخنان ضعف های خود و کمیسیون اقتصادی مجلس را سر پوش  گذاشت وی با جنجا ل آفرینی های دیگر نیز سعی در تطهیر خود و عملکرد های ضعیف  برخی از همکا ران خوددر مجلس هشتم سر پوش می گذارد .براستی این سخنان چقدر درست است ؟ و چقدر این قضا وت ها پا یه علمی دارد ؟و چرا در آخرین روز های حیات مجلس هشتم گفته می شود ؟

 

خبر نگار : به عنوان یک نماینده مهمترین نقطه ضعف مجلس هشتم را چه دیدید؟

اخوان :تعداد وکیل الدوله ها در مجلس هشتم

خبر نگار :نمایندگان دوره هشتم مجلس وکیل مردم بودند یا وکیل الدوله؟
اخوان :تعداد زیادی از آنها وکیل الدوله بودند. زمانی که نمایندگان مجلس هشتم، جرات نظارت ندارند و نمی توانند از قدرتی که قانون اساسی به آنها داده است در جهت منافع ملی و مردم استفاده کنند، شما از مجلس هشتم در جهت خدمت نباید انتظاری داشته باشید

آیا درست است که همه آبادی ها و خوبی ها را آقای اخوان انجام داده است  و تمام تخریب ها را و کیل الدوله ها در ثانی ما از اخوان در مجلس هشتم و هفتم فعالیتی ندیدیم و بیشتر ایشان را در کنار رییس جمهور و مدا فعه سر سخت وی می دیدیم ولی اخیرا"مشخص نیست که چرا  ایشان به یکباره 180 درجه تغییر مو ضع داد و خود را در مقابل دولت قرار داد ؟براستی برای انجام یک عمل غلط آیا فقط یک نفر مقصر است ؟پس شما مجلسی ها چکار می کنید و سهم شما وکیل المله ها چه بوده است ؟

پس ما باید از چه کسانی انتظاردفاع از مردم و منا فع ملی ایشان را تو قع داشته باشیم ؟ حتما" از دشمنان و یا پر تقال فروش . 

خبرنگار :عنوان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس فکر می کنید افزایش قیمت دلار در کشور چه تاثیری بر صنایع دارد؟
اخوان :اگر روند اینگونه با شد مشکلات صنعت و تولید افزون تر خواهد شد

 در این قسمت سوال ما  از آقای اخوان ُاین است که براستیافزایش  قیمت دلار باعث کا هش واردات نمی شود و کا لای چینی با مشکل وارد کشور نمی شود ؟و کا هش واردات باعث افزایش تولید داخلی نمی گردد. شما که قبلا"ادعا می کردید دامپینگ ( ارزان فروشی کا لا )چینی پدر صنعت و تولید را در آورده است ؟!!!!!

لطفا" به مقتضای زمان حرف نزنید و در ثانی شما الفبای اقتصاد را مشق کنید آقای دکتر !!!!!

خبرنگار :در طرح سوال از رئیس جمهور چه سوالی از رئیس جمهور دارید؟


اخوان :بحث قانونمندی که دولت و رئیس دولت تن به قانون بدهند، از مهمترین سوالات من است. از آن مهمتر بحث هدفمند کردن یارانه هاست که پول بیت المال در مسیر صحیحی هدایت نمی شود. بلکه در مسیر کویر نمک قم است. به نظر من این دو مورد مهمترین مواردی است که رئیس دولت باید به آن پاسخ دهد

شما که درنطق های  تبلیغاتی مجلس هشتم و در 4 سال قبل افتخار خود را این می دانستید که در جیب مردم پول می گذارید و از مردم حمایت مالی می کنید و روغن نباتی و برنج به مردم می دهید  . پس چرا امروزدادن  یا را نه را غلط و  تورم زا می دانید . قر بون برم خدا را یک بام و دو هوا را ،

در ثا نی بحث یا را نه هزاران سا عت و قت مجلس و مدیران عالی رتبه نظام را گرفت . پس آن موقع شما کجا بودید ؟ حتما"در مجلس چرت می زدید و یا با موبایل حرف می زدید و یا .... ؟در آن روز شما و تعدادی از نما یند گان مجلس از ترس کاهش رای حوزه های انتخا بیه خود اظهار نظری نکر دید و مجلس را با سکوت برگزار نمو دید !!!!!!

و یا در جایی دیگر گفته اید :

ما می توانیم مانند بسیاری از کشورهای دیگر برای مردم اشتغال زایی، سرمایه گذاری و تولید ثروت در کشور کنیم، با این ۵۰ هزار میلیارد تومانی که دولت به مردم می دهد، بهتر است در این زمینه ها سرمایه گذاری شود تا برای هر خانواده ای که سه نفر بیکار دارند اشتغال زایی شود و مشکل نقدینگی کارخانه های کشور را برطرف کند. امروز کارخانجات کشور ظرفیت صددرصد خود را از دست داده و با ظرفیت ۱۵ درصد هم کار نمی کنند، نه تنها افزایش کارگر ندارند بلکه تعدیل کارگر هم داشته اند، با ۵۰ هزار میلیارد تومان به جای نان گدایی دادن به مردم باید برای آنها کار و ثروت تولید کنیم.

جناب آقای اخوان

چرا در دوره هفتم  طرحی در زمینه اشتغالزایی ندادید  و فکری برای بیکاری جوانان این مملکت نکر دید ؟حضرت آقا با شعار های رنگا رنگ و حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمی شود .

چرا شما اینقدر باید این کار را بکنند و باید با ید می کنید؟؟؟؟چه کسی باید این مشکلات را حل کند ؟حتما" مردم !!!!!!

 مگر شما نما ینده مردم نبودید ؟؟ خوب در این دو دوره چه قدم اساسی برای منطقه  بر داشتید ؟؟؟

آقای محترم دیکته ننوشته 20 است شما چه اقدامی در جهت فقر زدایی در منطقه داشتید ؟

کار گران گونی با فی هر 6 ماه به 6 ماه حقوق می گیرند و هر بار که تیم پیروزی  می بازد پسر آقای کبیری چند نفر کار گر بینوا را از کار بیکار می کند . شما که در این کا رخا نه سها می ندارید ؟ پس چرا تا حا لا سکوت اختیار کر ده اید ؟و تذکری نمی دهید آیا از وضع بهداشتی و ریه های این کار گران زحمت کش خبر دارید ؟

شگرد  شما برای مردم منطقه دیگر رو شده است و حنای شما دیگر رنگی ندارد کمتر دیگران را سپر بلای خود کنید لطفا" گوش کنید فرا فکنی دیگر کا فیست . جوانان امروز منطقه دیگر  گول نمی خورند آنا ن هوشیار شده اند .

[ پنجشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۰ ] [ 0:48 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]

مدت مديديست كه بيكاري جونان مخصوصا فارغ التحصيلان دانشگاه ها بصورت كابوسي چهره كريه خود را بر آسمان كشور عزيزمان گسترانده است. امروزه تقريبا خانواده اي پيدا نمي شود كه يك يا چند تن از اهالي آن گرفتار اين كابوس وحشتناك نباشند.

فراهان عزيز نيز از اين مشكل بي بهره نمانده و جوانان بسياري از اهالي اين مرز و بوم در انتظار يافتن كسب و كاري بسر ميبرند. حتي دبسياري از زنان و دختران جوان فراهان نيز در انتظار آنند كه راهي بديار كسب و كار پيدا كنند.

آيا براي حل اين معضل نيز مانند همه مشكلات بايد دست روي دست گذاشت و منتظر پيدا شدن رستمي و يا پديد آمدن معجزه اي نشست؟

گسترش دامنه فرهنگ كار آفريني در اجتماعات يكي از راه هاي سريع كاهش و يا احتمالا زودن اين معضل اجتماعيست. با عنايت به پتانسيل هاي فراوان موجود در منطقه بايد بدنبال افراد خبره و صاحب نظر گشت تا اين بالقوه ها را به فعليت تبديل كرده، جامعه فراهاني را از اين دلواپسي رهانيد. به اميد آنروز آيا مسئولين محترم اجرائي بخش فراهان فكري براي ايجاد اطاق هاي فكر و كمك گرفتن از افراد خبره و صاحب نظر جهت زودن مشكلات جوانان عزيز اين خطه كرده اند؟ 

ولي الله فراهاني

[ دوشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۰ ] [ 17:53 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]

ثبت نام شدگان مجلس
با آغاز ثبت نام از داوطلبان نمایندگی دوره نهم مجلس شورای اسلامی شور و حالی وصف ناپذیر در میان فعالان سیاسی و علاقمندان به حضور در مجلس قانونگذاری کشور به وجود آمد. در این میان بسیاری از فعالان رسانه ای و سیاسی با گمانه زنی های مختلف نسبت به تشویق و ترغیب افراد با گرایش های سیاسی گوناگون به صحنه انتخابات اقدام کردند. در نهایت با آغاز روند ثبت نام از سوم دی ماه سپهر سیاست در استان مرکزی و چهره هایی که تمایل خود را به حضور در انتخابات اعلام می کردند، شفاف و شفاف تر شد. در پایان هفتمین روز از روند ثبت نام 143 نفر آ؛مادگی خود را اعلام کردند. در ادامه اسامی آنان را خواهید خواند....


ادامه مطلب

[ پنجشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۰ ] [ 23:37 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]

اعلام کاندیدا توری ابراهیم گودرزی و حیدری

امروز(جمعه ۹/۱۰ ۱۳۹۰) صبح آقا یان :ابراهیم گودرزی

فرا هانی و حیدری برای کاندیدا توری دوره نهم  مجلس

شورای اسلام از حوزه فراهان تفرش  و آشتیان در وزارت

کشور ثبت  نام نمودند .

 

آقای حیدری برادر کوچکتر غلامرضا حیدری نما ینده

اسبق مجلس  و ابراهیم گودرزی فرا هانی مدیر وبلاگ

فراهان انلاین و برادرجناب سر هنگ  حاج ولی ا... و

مهندس مجید گودرزی فراهانی از کا ندید ا تور های

اسبق فراهان هستند

                                                  فراهان انلاین  

[ جمعه نهم دی ۱۳۹۰ ] [ 13:56 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]

شرایط لازم دریافت وام اشتغال صندوق مهر امام رضا

به گزارش آي آر باران تسهیلات ارائه شده مشمول افراد بیکاری است که دارای مهارت بوده و توانایی انجام فعالیت و شروع کسب و کار را در رشته های خدماتی ،فنی ،کشاورزی وبازرگانی داشته باشند.

.

صندوق مهر رضا

.

 

ادامه مطلب . . .


برچسب ها :Read more: http://www.asrahang.com/tag/ثبت-نام-وام-خود-اشتغالی-مهر-رضا/#ixzz1hxJUu8Go

[ پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ ] [ 23:32 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]

بت نام اسداله رضایی در حوزه انتخابیه تفرش وآشتیان و فراهان

ثبت نام اسداله رضایی در حوزه انتخابیه تفرش وآشتیان و فراهان

اسداله رضایی در صبح اروز شنبه مورخه 3/10/90 با حضور در فرمانداری تفرش به  عنوان کاندیدای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تفرش-آشتیان-فراهان ثبت نام کرد.

[ پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ ] [ 11:40 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]

سه تپه تاريخي شهرستان فراهان به ثبت ملي رسيد
سه تپه تاريخي شهرستان فراهان به ثبت ملي رسيد
ثبت دو تپه تاريخي واقع در شهرستان فراهان در چهارمين همايش ثبت ملي آثار به تاييد شوراي سياست‌گذاري رسيد.

به گزارش ميراث آريا(chtn)، به همت اداره‌کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مرکزي «تپه گنده» و «تپه قرق» واقع در روستاي اشقل شهرستان فراهان به ثبت ملي رسيدند.

علاوه بر آثار ياد شده، «تپه اکبرآباد» روستاي جونوش شهرستان فراهان، «تپه انجمن» روستاي وفس و «تپه شيرين چاي» ساوه هم در چهارمين همايش ملي ثبت در فهرست آثار ملي به ثبت رسيدند.

‌اين گزارش مي‌افزايد: ‌تپه‌هاي« گلدير باي»، «دوقوزلار» و «قوزلي» که از مهم‌ترين آثار باستاني شهرستان زرنديه‌اند نيز در اين همايش به ثبت ملي رسيدند.

[ پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ ] [ 11:38 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]

ثبت نام كانديدا هاي 1390
به گزارش خنجین دیلی اقایان آصفری و آقا زیارتی با حضور در فرمانداری به صورت همزمان با یکدیگر در انتخابات دوره دهم مجلس شرکت کردند.

پیش از این سید احمد لطفی نیز با حضور در فرمانداری نسبت به ثبت نام خود در انتخابات اقدام کرده بود.

همچنین شنیده می شود بهمن اخوان با حضور در وزارت کشور کاندیداتوری خود را در حوزه انتخابیه اراک و کمیجان و خنداب اعلام کرده است

ثبت نام حاج رضا آستانه و عقیل (کیومرث)محمودی در حوزه انتخاباتی شازند.

[ پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ ] [ 11:36 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

هم رونق جهان شما نیز بگذرد

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب

بر دولت  آشیان شما نیز بگذرد

باد خزان و نکبت ایام نا گهان

بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

چون داد  عادلان به جهان در بقا نکرد

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت

این عو عو سگان شما نیز بگذرد

بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت

هم بر چراغان شما نیز بگذرد

زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت

ناچار کاروان شما نیز بگذرد

ای مفتخر به طالع مسعود خویش!

تاثیر اختران شما نیز بگذرد

این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید

نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد

بیش از دو روز بود از آن دگر کسان

بعد از دو روز آن شما نیز بگذرد

در باغ دولت دگران بود مدتی

این گل ز گلستان شما نیز بگذرد

آبیست ایستاده در این خانه مال و جاه

این آی ناروان شما نیز بگذرد

ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع

این گرگی شبان شما نیز بگذرد

[ چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ ] [ 21:30 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]

گاهی به نعل و گا هی به میخ میزنند

گاهی به نعل و گا هی به میخ میزنند

از قدیم گفته اند که سیاست پدر و مادر ندارد ولی با پیروزی  انقلاب  اسلامی جمله ای از شهید مدرس باب شد که بر روی ده تو مانی های 30سال قبل حک شده بود که "سیاست ما عین دیا نت ماست و دیا نت ما عین سیا ست ماست  “من نمی خواهم بگویم که خیلی ها به این جمله عمل نمی کنندویا دین را از سیاست جدا می دانند .

متا سفانه برخی سیاست مداران کشور مان گاهی به نعل می زنند و گاهی به میخ و در خیلی از جا ها حتی  ما نعی ندارد که هدف وسیله را توجیه کندو برای رسیدن به خواسته خود از هر ابزار مشروع و غیر مشروع استفاده کنند . نمونه بارز این صحبت ها را در حدود یک ماه گذشته از اقای اخوان مشا هده کردیم . ایشان در مصا حبه ای گفت که کا ندیدا های  این دوره انتخا بات گماشته هستند . و اخیرا" هم در مصاحبه ای دیگر  گفته که اکیپ احمدی نژاد خیلی از رهبری مایه می گذارند و رهبری مظلوم واقع شده است . واقعا" این دو پهلویی حرف زدن هم هنری است . راستی این صحبت ها  معمای یک مجهولی است یا دو مجهولی ؟ نمی دانم  شما باید قضا وت کنید !!!!!

ولی این را خوب تشخیص دادم که مدرس چه جمله عمیق و معنا داری گفته است  بطور خلاصه گفته است که بنده آنی که در بند آنی . اما افسوس که ده تومانی ها ی 30 سال قبل کم ارزش وکم یاب شده اند و امروزه هر کس این پول را داشته باشد  مثل آدم های دوره دقیا نوس واصحاب کهف می گویند: که  با با مگه گنج پیدا کرده ای . ایکاش دوباره پول  ده تو مانی چاپ بشه و یا پولی مثل اون طراحی بشه  با این جمله قشنگ مدرس بزرگ.

 

[ چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ ] [ 21:22 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]

قائم مقام ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: هشت نفر در اولین روز ثبت نام در این استان دواطلب نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شدند.

به گزارش خنجین دیلی ، ‘فرهاد اسکندری’ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه ثبت نام شدگان همگی مرد هستند، افزود: ثبت نام از نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان همزمان با سراسر کشور تا نهم دی ماه جاری ادامه دارد.

وی ادامه داد: نامزدهای این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی می توانند در زمان تعیین شده برای ثبت نام به فرمانداری ها و بخشداری های این استان مراجعه کنند.

قائم مقام ستاد انتخابات استان مرکزی بیان کرد: داوطلبان باید با همراه داشتن اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی، گواهی مبنی بر استعفا از مشاغل دولتی، اصل و تصویر مدرک تحصیلی و شش قطعه عکس به فرمانداری ها و بخشداری ها مراجعه کنند.

استان مرکزی با شش حوزه انتخابیه شامل ‘ اراک ، خنداب و کمیجان’ ،’ تفرش، فراهان و آشتیان’ ، ‘خمین’، ‘ساوه و زرندیه’، ‘محلات و دلیجان’، و ‘شازند’ دارای هفت کرسی در مجلس شورای اسلامی است.

حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب دو نماینده و سایر حوزه های انتخابیه استان مرکزی یک نماینده دارند.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۲ اسفند ماه امسال برگزار می شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/10/05ساعت 10:20  توسط رها  |  نظر بدهید

[ سه شنبه ششم دی ۱۳۹۰ ] [ 9:39 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]

قائم مقام ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: هشت نفر در اولین روز ثبت نام در این استان دواطلب نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شدند.

به گزارش خنجین دیلی ، ‘فرهاد اسکندری’ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه ثبت نام شدگان همگی مرد هستند، افزود: ثبت نام از نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان همزمان با سراسر کشور تا نهم دی ماه جاری ادامه دارد.

وی ادامه داد: نامزدهای این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی می توانند در زمان تعیین شده برای ثبت نام به فرمانداری ها و بخشداری های این استان مراجعه کنند.

قائم مقام ستاد انتخابات استان مرکزی بیان کرد: داوطلبان باید با همراه داشتن اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی، گواهی مبنی بر استعفا از مشاغل دولتی، اصل و تصویر مدرک تحصیلی و شش قطعه عکس به فرمانداری ها و بخشداری ها مراجعه کنند.

استان مرکزی با شش حوزه انتخابیه شامل ‘ اراک ، خنداب و کمیجان’ ،’ تفرش، فراهان و آشتیان’ ، ‘خمین’، ‘ساوه و زرندیه’، ‘محلات و دلیجان’، و ‘شازند’ دارای هفت کرسی در مجلس شورای اسلامی است.

حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب دو نماینده و سایر حوزه های انتخابیه استان مرکزی یک نماینده دارند.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۲ اسفند ماه امسال برگزار می شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/10/05ساعت 10:20  توسط رها  |  نظر بدهید

[ سه شنبه ششم دی ۱۳۹۰ ] [ 9:38 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]

شروع انتخا بات
دیروز استارت انتخا بات خوردو ثبت نام کاندیدا ها شروع شد  ولی   هنوز فضا ی تبلیغاتی بی سرو صداست شاید در این دوره فضای انتخا بات کمتر چالشی باشد شاید هم نه . با ید دید که چه اتفا قی خواهد افتاد

و مردم چگونه وارد میدان می شوند . سوابق گذشته انتخا بات  منطقه پر شور و حال بوده است . باید دید در این دوره وضعیت چگونه خواهد بود و مردم وضعیت را چگو نه رقم می زنند

[ دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰ ] [ 21:40 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]

باخبرشدیم جناب دکترنعمت ا..عواطف رستمی
 
ازافتخارات خطه فراهان وروستای چوگان تصمصم
 
دارنداز حوزه انتخابییه شهرمقدس قم بعنوان
 
نامزدنمایندگی مجلس شورای اسلامی

شوند.ذاازشمادوستان وآشنایانی که مقیم قم
 
میباشندتقاضامیشودبهرطریقی که دوستان صلاح
 
میدانندازایشان حمایت نمایند

                                                                                      فراهان انلاین

[ دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰ ] [ 21:28 ] [ شورای نویسندگان ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،